Objectius i competències

Objectius

 • Facilitar la inclusió dels grups de persones marginades, socialment excloses, desposseïdes, vulnerables i en risc, qüestionant alhora les barreres, les desigualtats i  les injustícies que existeixen en la societat.

 • Assistir i mobilitzar individus, famílies, grups, organitzacions i comunitats per augmentar el seu benestar i la seua capacitat per solucionar problemes.

 • Fomentar el compromís dels ciutadans en la defensa dels assumptes que els concerneixen, advocant per la formulació i implementació de polítiques coherents i la transformació de les condicions estructurals que mantenen les persones en posicions marginals, desposseïdes i vulnerables.

 • Treballar per a la protecció de les persones que no estan en condicions de fer-ho per elles mateixes, dins els paràmetres d'una legislació acceptada i èticament raonable.

 • Comprometre's amb l'acció política i social per influir en l'eliminació de les desigualtats.

 • Promoure el respecte per les cultures, les ideologies i les creences entre els diferents grups ètnics i societats, sempre que aquestes no estiguin en conflicte amb els drets humans.

 • Planificar, administrar i gestionar programes i organitzacions dedicades a qualsevol dels propòsits formulats anteriorment.

 

Competències

Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s'esperen dels graduats i graduades:

 • Capacitat de saber la naturalesa, la història i els fonaments teòrics del treball social.
 • Coneixement dels referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social elements de comprensió de la realitat social.
 • Capacitat de comprendre críticament els models d'intervenció en el treball social.
 • Capacitat de saber aplicar els mètodes i les tècniques del treball social als diferents àmbits i camps d'intervenció.
 • Coneixement dels mecanismes per conscienciar els ciutadans sobre els seus drets i motivar-los per prendre decisions fonamentades.
 • Capacitat d'analitzar i avaluar els problemes i les necessitats socials presents en la societat.
 • Capacitat de saber interactuar eficaçment amb les persones, mostrar empatia i capacitat de mediació en la resolució de conflictes.
 • Capacitat de saber promoure i donar suport al desenvolupament de xarxes, grups i dinàmiques d'organització de la comunitat.
 • Capacitat de dissenyar i aplicar processos de planificació de la intervenció social, tant a nivell individual i familiar com grupal i comunitari.
 • Coneixement dels sistemes de l'estat del benestar, les polítiques socials que desenvolupen i les prestacions que proporcionen.
 • Domini del conjunt de recursos i serveis socials, així com capacitat de saber determinar la seua idoneïtat en funció de les circumstàncies.
 • Capacitat de saber crear, organitzar i gestionar serveis i entitats, controlar la seua eficàcia i assegurar la seua qualitat.
 • Coneixement i aplicació dels principis ètics i el codi deontològic de la professió.
 • Capacitat d'investigar els nous fenòmens i escenaris en els quals es pugui realitzar algun tipus d'intervenció social.
 • Capacitat d'utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis coneixements.


Relació de les competències generals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

 • Capacitat crítica, d'anàlisi i de síntesi.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Comunicació oral i escrita en la llengua materna.
 • Domini d'una llengua estrangera.
 • Utilització de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació.
 • Resolució de problemes i presa de decisions.
 • Treball en equip i lideratge.
 • Habilitats en les relacions interpersonals.
 • Coneixement d'altres cultures i costums.
 • Aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • Creativitat i iniciativa.
 • Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.