Accés

Perfil d'ingrés

Coneixements previs favorables

 • Conèixer i apreciar aspectes relacionats amb el món de la intervenció social i els serveis socials, la sociologia, l'antropologia social, la psicologia, el dret, la salut i la pedagogia.

Característiques personals favorables

 • Motivació per treballar amb persones i col·lectius amb dificultats socials.
 • Sensibilitat i respecte per les diferències individuals i col·lectives.
 • Dinamisme, empatia i habilitats socials per a la comunicació amb persones.

Accés

Procediment de preinscripció i admissió
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya. 

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats. 

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació del estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària

Les vies d'accés al Grau, segons els estudis previs, són:

 • Estudiants amb PAU i assimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de formació professional
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys
 • Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys

Convalidació de crèdits de CFGS

Convalidacions CFGS Treball Social

Sortides professionals

Els àmbits principals d'actuació dels treballadors socials són:

 • Serveis socials: d'atenció social bàsica i primària, d'atenció permanent per atendre emergències socials, d'ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, d'atenció a persones sense llar, d'atenció a persones grans, d'atenció a infància i família, d'atenció a la dona, d'atenció a persones amb discapacitat, d'acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
 • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, d'atenció sociosanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres sociosanitaris, serveis de salut mental, d'atenció a les drogodependències.
 • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari, mediació escolar i familiar, escoles taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
 • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures al medi ambient, centres d'internament de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d’aquest servei.
 • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.
 • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
 • Àmbits de planificació i programació social: planificació estratègica de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting social, comunicació i imatge relacionades temes socials, etc.

Normatives

Normativa acadèmica
Normativa de trasllats: article 9 de la Normativa acadèmica